Start of content

Thông tin về Hồ Sơ Y Tế Của Tôi bằng tiếng Việt  

Trang này chứa đựng những thông tin đã được dịch nên quý vị có thể tìm hiểu thêm về Hồ Sơ Y Tế Của Tôi bằng tiếng Việt. 

Hồ Sơ Y Tế Của Tôi (My Health Record) là gì? 

Hồ Sơ Y Tế Của Tôi giúp quý vị có thể lưu giữ những chi tiết về y tế của mình một cách an toàn tại một chỗ.

Nhờ vậy mà những chi tiết quan trọng về y tế của quý vị sẽ có sẵn khi cần đến, kể cả trong những trường hợp khẩn cấp.

Những chi tiết trong Hồ Sơ Y Tế Của Tôi

Hồ Sơ Y Tế Của Tôi gom những chi tiết về y tế từ quý vị, bác sĩ hay cơ quan chăm sóc sức khỏe của quý vị và Medicare về một chỗ.

Những nhân viên chăm sóc sức khỏe như bác sĩ gia đình, bác sĩ chuyên khoa và dược sĩ có thể đưa thêm vào hồ sơ của quý vị những giấy tờ của bệnh viện về sức khỏe của quý vị chẳng hạn như:

  • đại cương về sức khỏe của quý vị, được gọi là bản tóm tắt y tế chung, do bác sĩ của quý vị tải lên. Đây sẽ là tài liệu tham khảo hữu ích cho những bác sĩ khác hay cơ quan chăm sóc sức khỏe sau này cho quý vị 

  • giấy xuất viện 

  • báo cáo, kết quả thử nghiệm và siêu âm như thử máu chẳng hạn 

  • những thuốc men mà bác sĩ của quý vị đã cho toa 

  • giấy giới thiệu của bác sĩ quý vị.

Chi tiết về Medicare 

Khi hồ sơ của quý vị mới thiết lập, dữ liệu Medicare của quý vị trong hai năm qua có thể đã được đưa vào hồ sơ rồi. Những chi tiết này có thể là việc đòi bồi hoàn chi phí dịch vụ y tế như đi khám bác sĩ, thử nghiệm và thuốc men, những quyết định của quý vị về việc hiến tặng nội tạng cũng như việc chủng ngừa của mình.

Quyết định cho ai được xem chi tiết về y tế của mình

Trong Hồ Sơ Y Tế Của Tôi, quý vị có thể xem danh sách những người đã từng xem hồ sơ của mình và họ đã xem khi nào. Nếu muốn được kín đáo hơn nữa, quý vị có thể cài đặt mật mã để giới hạn những người có thể xem hồ sơ của mình hay giới hạn những văn kiện có thể xem được, và quý vị còn có thể xóa bỏ văn kiện bất cứ lúc nào.

Đăng nhập vào Hồ Sơ Y Tế Của Tôi lần đầu tiên

Hãy dùng myGov để xem Hồ Sơ Y Tế Của Tôi của quý vị. myGov là cách an toàn để sử dụng trực tuyến nhiều dịch vụ của Chính Phủ Úc.

1. Vào trang mạng my.gov.au để đăng nhập vào trương mục myGov của quý vị.

2. Chọn ‘Services (Dịch Vụ)’.

3. Chọn ‘Link another service (Nối dịch vụ khác)’.

4. Chọn ‘My Health Record (Hồ Sơ Y Tế Của Tôi)’.

5. Chứng minh danh tính của quý vị.

Nếu không có trương mục myGov, quý vị có thể mở một trương mục tại trang mạng my.gov.au. 

Tài liệu có thể tải từ mạng

Quý vị có thể tải từ mạng những tài liệu bằng tiếng Việt sau đây:

  • Tập tài liệu – Chi tiết về y tế của quý vị được giữ an toàn tại một chỗ 

  • Tờ bướm - Chi tiết về y tế của quý vị được giữ an toàn tại một chỗ 

  • Tập sách – Ai được xem chi tiết về y tế của quý vị 

  • Tập sách - Chi tiết về y tế của quý vị được bảo mật như thế nào 

Liên lạc với chúng tôi 

Đường dây giúp đỡ hoạt động 24 giờ mỗi ngày, 7 ngày một tuần. 

Nếu cần được giúp đỡ bằng tiếng Việt, xin quý vị gọi cho Dịch Vụ Phiên Dịch và Thông Ngôn (Translation and Interpreting Service) số 131 450.