Start of content

ሓበሬታ ብዛዕባ መዝገብ ጥዕናይ ብትግርኛ

እዚ ገፅ ዝተተርጐመ ሓበሬታ ዝሓዘ ኾይኑ፤ ብዛዕባ መዝገብ ጥዕናይ ብቋንቋኻ ብዝበለጸ ክትማሃረሉ ትኽእል ኢኻ።

መዝገብ ጥዕናይ (My Health Record) ማለት እንታይ እዩ? 

መዝገብ ጥዕናይ ናይ ጥዕና መረዳእታኻ ድሕንነት ብዘለዎ፤ ኣብ ሓደ ቦታ ንኽትቆጻጸር ዝፈቅድ ኢዩ።

እዚ ማለት ኣገዳሲ ዝኾነ ናይ ጥዕና ሓበሬታኻ ከከም አድላይነቱ፤ ኣብ ህጹጽ እዋን ሓዊሱ መዓዝን ኣበይን ህሉው ንኽኸውን ምግባር ኢዩ።

ኣብ መዝገብ ጥዕናይ ዝርከብ መረዳእታ

መዝገብ ጥዕናይ፤ ንወሃብቲ ሓገዝ ጥዕናን መዲኬርን/Medicare ብዝጥዕም ናይ ጥዕና መረዳእታይ ብሓንሳብ ንኽተኣኻኸብ ዝገብር እዩ።

ወሃብቲ ሓገዝ ጥዕና ከም ሓኪም ስድራ ቤት/GPs፤ ፍሉያት ናይ ሕክምናን ናይ ፋርማሲ ስብ ሞያን ብዛዕባ ጥዕናኻ ዝህብዎ ሰነዳት ሕክምና ኣብ ማህደርካ ንኽምዝገቡ ዝገብርን እዞም ዝስዕቡ መረዳእታት ዘጠቓልል ኣሰራርሓ ኢዩ።

 • ብሓኪምካ ዝተተሓዘ ሓፈሻዊ ናይ ጥዕና መረዳእታ፤ ብኻልእ ክረአ ዝኽእል ሓፂር ናይ ጥዕና መግለጺ ይባሃል። እዚ ንሓደሽቲ ሓኻይምን ንኻልኦት ዝሪኡኻ ወሃብቲ ሓገዝ ጥዕና ጠቓሚ መወከሲ እዩ።

 • ናይ ሆስፒታል መውፂኢ ሓጺር መግለጺ

 • ከም ስካን/ራጂ፤ ደምን ዓይነት ናይ ምርመራ ውፅኢት ፀብፃባት  

 • ሓኪም ዘኣዘዘልካ  ፀብፃብ ኣፋውስ 

 • ካብ ሓኪምካ ዝተፃሓፉ መሳገርቲ/referral ደብዳበታት 

ናይ መዲኬር/Medicare መረዳእታ

ሓዱሽ ካርድ ክትወሃብ ከለኻ ካብ ዝሓለፉ ክልተ ዓመታት ጀሚሩ ዘሎ ናይ መዲኬር/ Medicare ሓበሬታ ከጠቓልል ይኽእል እዩ። እዚውን ወፃእታት ሕክምና፤ መርመራን ኣፋውስን፣ውሳነ ውህብቶ ውሽጣዊ ኣካልን/ organ ክታበትን ከጠቓልል ይኽእል ኢዩ። 

ናይ ጥዕና መረዳእታኻ መን ክርእዮ ከምዝኽእል ተቖፃፀር  

ኣብ መዝገብ ጥዕናይ ውሽጢ ዝርዝር እቶም መዝገብካ ዝረኣዩዎ  ኣካላት መንነትን መዓዝን ከምዝረኣይዎ ክትርኢ ትኽእል ኢኻ። ተወሳኺ ብሕታዊነት/ ሓለዋ ምስጢርካ እንተደሊኻ፤ ንውልቃዊ ሰነዳትካ መን ክርእዮ ከምዝኽእል ንምውሳን ቀይዲ/ መኽፈቲ ሚስጢራዊ ምልክት ክተውጽእ ከምትኽእልን ኣብዝኾነ እዋን ዝደለኻዮም ሰነዳት ክትዝርዝውን ትኽእል ኢኻ።

ንፈለማ እዋን መዝገብ ጥዕናይ ምኽፋት

ኣብ መዝገብ ጥዕናይ ንምርኣይ myGov ተጠቐም። ብዙሓት ናይ ኣውስትራሊያ መንግሥቲ ግልግሎታት ብመስመር ንምጥቓም myGov ድሕንነቱ ዝሓለወ መገዲ እዩ።

 1. ናብ myGov ኣካውንቲኻ ንም እታው ውልቃዊ መለለይ መንነትካ ብምግላፅ ንመርበብ ሓበሬታ፡ my.gov.au ምክፋት።

 2. ‘Services/ኣገልግሎት’ ዝብል ምምራጽ።

 3. ‘Link another service/መራኸቢ ካልእ ኣገልግሎት’ ዝብል ምረፅ።

 4. ‘My Health Record/ናተይ ጥ ዕና ሪኮርዲ’ ዝብል ምረፅ።

 5. መንነትኻ ምግላጽ እዩ።

ናይ myGov ፋይል እንተዘይሃልዩካ፤ ብmy.gov.au. ጌርካ ክትከፍት ትኽእል ኢኻ።

ተፃዓንቲ ናይ መረዳእታ ፍልፍላት  

ነዞም ፅሑፋዊ ፍልፍላት ሓበሬታታት ትግርኛ ክትፅዕኖም ትኽእል ኢኻ: 

 • ፅሑፋዊ  ሓበሬታ  - ውሑስ ጥዕናዊ መረዳእታ ኣብ ሓደ ቦታ  

 • ተበታኒ ጽሑፍ - ውሑስ ጥዕናዊ መረዳእታ ኣብ ሓደ ቦታ  

 • ጥራዝ - መረዳእታ ጥዕናኻ መን ክርእዮ ከምዝኽእል 

 • ጥራዝ- ናይ ጥዕና መረዳእታኻ ብኸመይ ሓለዋ ከምዝግበረሉ። 

ኣዘራርቡና 

ሓገዝ ትደሊ’ዶ? ኣብዚ ታሕቲ ዘሎ ዝርዝር መረዳእታ ጌርኩም ኣዘራርበና። 

ብስልኪ

 መዝገብ ጥዕናይ ሓገዝ መስመር (Help line) – 1800 723 471 (መማረጺ 1).

ናይ ሓገዝ መስመር ኣብ መዓልቲ ን24 ሰዓታት፤ ኣብሰሙን 7 መዓልታት ይውሃብ እዩ።

ብነፃ ምድዋል (ካብ ሞባይል ምድዋል ክፍሊት ኣለዎ)።

ብትግርኛ ሓገዝ እንተደሊኻ፤ ናብ Translation and Interpreting Service ብስልኪ 131 450 ጌርካ ደውል።

ናይ ምስማዕ ወይ ናይ ምዝራብ ሓገዝ እትደልዩ ናብ ሃገራዊ መልእኽቲ መማሓላለፊ ኣገልግሎት (National Relay Service) ወይካዓ ብቑፅሪ ስልኪ 1300 555 727 ደውሉ። 

ብጽሑፍ ናብ 

My Health Record

GPO Box 9942

Sydney NSW 2000

ብዛዕባ myGov ወይካዓ መዲኬር/ Medicare ሕቶታት  እንድሕር ሃሊዩካ፤

ብዛዕባ myGov ወይኻዓ መዲኬር/Medicare ሕቶ እንተሃልዩካ፤ኣብ ማይጐቭ ሓገዝ መውሃቢ ጠረጴዛ (myGov Helpdesk) ኣዘራርብ።

ብዛዕባ ምሕላው ውልቀ ምስጢር ጥርዓን ምቕራብ

ብዛዕባ ብሕታዊነት/ምሕላው ምስጢር መዝገብ ጥዕናይ ቅድም ክብል ንዘቕረብካዮ ጥርዓን ብዝተውሃበካ መልሲ ሕጉስ እንተዘይኾንካ ንናይ ኣውስትራሊያ መረዳእታ ውሃቢ ኮሚሽነር (Office of the Australian Information Commissioner (OAIC)) ጥርዓን ክተቕርብ ትኽእል ኢኻ።

ርክብ ምስ ኣውስትራሊያ ናይ ጥዕና ኣሃዛዊ መረዳእታ ወኪል (Australian Digital Health Agency) 

ናይ ኣውስትራሊያ ናይ ጥዕና ኣሃዛዊ መረዳእታ ወኪል ከም ኣላይ ስርዓት (System Operator) ብዛዕባ መዝገብ ጥዕናይ ብኢሜይል፣ ብሓፂር ናይ ፅሑፍ መልእኽቲ/SMS፣ ወይ ብስልኪ ደዊሉ ካብ ሕብረተሰብ ኣባላት ኣገዳሲ ናይ ውልቂ መረዳእታ ኣይሓትትን፣ ናብ ገፅ መርበብ ብምኻድ ብዛዕባ ምርኣይ ይኹን ብዛዕባ መዝገብ ጥዕናይ መንነት ንምርግጋፅ ዘድሊ ናይ መእተዊ ሓበሬታ ኣይሓትትን።

 

ወኪል ናይ ኣላይ ስርዓት ንሕዝባዊ ኣባላት ውሱን ብዝኾነ ኵነታት ከዘራርብ ይኽእልዩ፤ ንኣብነት፤

 • ሓደ ውልቀሰብ ምስ መዝገብ ጥዕናይ ብዝተሓሓዘ ናብ ናይ ሓገዝ መስመር ደዊሉ ኣብ ውሱን ጕዳይ ፍታህ ንኽረክብ መሊስኩም ደውሉለይ ዝብል መልእክቲ እንድሕር ገዲፉ፤

 • እቲ ተጠቃማይ መዝገብ ጥዕናይ ብዝኾነ ሰብ እንድሕር ትራእዩ ብሓፂር ናይ ፅሑፍ መልእኽቲ/ SMS ወይካዓ ብኢሜል ጌርኩም ኣፍልጡኒ ኢሉ እንድሕር መሪፁ።

 • ዋላ ብዙሕ ዘጋጥም ተዘይኮነ እቲ ኣላይ ስርዓት ምስቲ  ኣሰራርሓ ዝተዛመደ ዝተፈጠረ ጕዳይ መፍትሒ ንኽረክብ ከዘራርበኩም ይኽእል ኢዩ።

ስልጣን ዘለዎ ተወካላይ ኣላይ ስርዓት፤ ብዛዕባ’ቲ ጉዳይ ቅድሚ ምዝርራቡ ኩልሻዕ መንነቱ ከረጋግፅ ዝኽእል ከይዲ ክሓልፍ ኣለዎ።

ብዛዕባ መዝገብ ጥዕናይ ዝምልከት ካብ መታለልቲ ብሓፂር ናይ ፅሑፍ መልእኽቲ/ SMS ወይካዓ ኢሜል መልእኽቲ በፂሑኒ ኢልካ እንድሕር ተሻቒልካ እቲ ዝተላእኸልካ መልእኽቲ ይኹን ዝኾነ ዘጠራጥር ስልኪ እንድሕር ተደዊሉልካ ሽዑ ንሽዑ ንመዝገብ ጥዕናይ ኣላይ ስርዓት ብስልኪ 1800 723 471 ደዊልካ እቲ ጉዳይ ክምርመረልካ ግበር። 

ዝኾነ ናይ ምጭብርባር እንድሕር ጠርጢርኩም        ብScamwatch report a scam page ኣቢሉ ናብ ኣውስትራሊያ ውድድርን ተጠቓማይ ኮሚሽን (Australian Competition and Consumer Commission) ሪፖርት ክግበር ኣለዎ።